Publicadas las listas de gallego-cubanos que viajarán a España en junio

En el programa encuentros en casa que convoca cada año la Xunta de Galicia

 

¡Urgente! Dos personas necesitan hacer llegar información adicional

 

Datas da viaxe: segunda quincena de xuño de 2016
De acordo co disposto no artigo 9.5 da convocatoria publícase a relación provisional de solicitudes admitidas, excluídas e requiridas. As solicitudes admitidas levan a mención “COMPLETA” na columna, as solicitudes incompletas levan a mención “REQUIRIR” e as excluídas aparecen coa mención “EXCLUÍDA”. Na columna aparecen os motivos de incumprimento, para os efectos de identificar os documentos que se requiren ou  as  causas  de  exclusión.  As  persoas  interesadas  disporán  dun  prazo  de  dez  días  hábiles  (ata  o  11  de  abril  de  2016)  co  fin  de  achegar
documentación/formular  alegacións,  para  o  que  poderán  utilizar  o  impreso  de  remisión  de  documentación/presentación  de  alegacións  que  se  xunta.
Transcorrido  ese  prazo  sen  que  se  emenden  as  causas  de  exclusión  considerarase  que  desisten  da  súa  petición  e  arquivarase  segundo  os  termos establecidos no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. As persoas solicitantes poderán consultar o texto completo das bases  ao final desta páxina.

Hispanista revivido.